top of page

Trygghet

GDPR, tillstånd, ansvarsförsäkring & klagomålshantering

Exicap värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. I Bolagets dataskyddspolicy beskriver vi bland annat hur vi hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter samt dina möjligheter att begära åtkomst, rättelse eller radering av personuppgifter. Du hittar den senaste versionen av Bolagets dataskyddspolicy genom att klicka här.

 

Exicap Financial Services AB (556513-3872) står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att Exicap följer de bestämmelser och riktlinjer som gäller för försäkringsförmedling och finansiell rådgivning. Finansinspektionen ställer krav på Exicap kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhets- och kompetenskrav hos ledning och medarbetare.
 
Exicap har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva:

 

 • Investeringsrådgivning avseende fondandelar

 • Fond- och försäkringsförmedling

 • Olycksfalls- och sjukförsäkringsförmedling.

Exicap är även anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB (556668-1531), nedan kallat Garantum, enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Exicap har med stöd av Garantum tillstånd hos FI rätt att marknadsföra investeringstjänster samt:

 

 • Mottaga & vidarebefordra order avseende finansiella instrument

 • Ge investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

 

Garantum ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålsansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tfn nr 08 - 440 10 90.

E- post klagomal@garantum.se .

 

För kontroll av tillstånd, klicka här för att komma till Finansinspektionens företagsregister.

Egna Tillstånd

 •   2005-11-29  Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare

 •   2009-03-16  Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

 •   2005-11-29  Ia) Livförsäkring (direkt)

 •   2005-11-29  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

 •   2005-11-29  IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)

 •   2005-11-29  IIb) Födelseförsäkring (direkt)

 •   2005-11-29  II. Giftermåls- och födelseförsäkring (direkt)

 •   2005-11-29  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)

 •   2005-11-29  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

Tillstånd via Garantum

 • 2007-11-01  Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

 • 2007-11-01  Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

 

Anställda försäkringsförmedlare

 • Tord Sjöström

Anställt värdepappersombud för Garantum Fondkommission AB

 • Gustaf Haack

 

Gränsöverskridande handel


  CYPERN
  2011-06-15     Ia) Livförsäkring (direkt)
  2011-06-15     Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
  2011-06-15     III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
   
  MALTA
  2011-06-15     Ia) Livförsäkring (direkt)
  2011-06-15     Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
  2011-06-15     III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)

SwedSec

Exicap är anknutet ombud till Garantum som är anslutet till SwedSec Licensiering AB. En SwedSec licensierad finansiell rådgivare ger dig trygghet som konsument genom att din rådgivare genomgått adekvat utbildning, prov och licensierats. Denna licens uppdateras årligen. Som anknutet ombud till Garantum innehar samtliga finansiella rådgivare hos Exicap SwedSec licens.

 

Insuresec

En Insuresec-licensierad rådgivare ger dig som konsument  ökad trygghet vid rådgivning som berör försäkringar, t ex pensions- och kapitalförsäkringar, genom att din rådgivare genomgått adekvat utbildning och kunskapsprov för att kunna bli licensierad. Denna licens uppdateras årligen genom ett prov. Följande rådgivare hos Exicap innehar licens från Insuresec.

 

Ansvarsförsäkring

 • Garantums tillstånd

Försäkringen är tecknad hos AIG Europe Limited. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG Europe Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 50 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum.

 

AIG Europe Limited, Sweden Box 3506, 103 69 Stockholm.

 
 • Exicaps tillstånd

Försäkringen är tecknad hos AIG Europe Limited (Orgnr: 516408-1027) och täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.


Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid, högst ett år, efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte görs inom denna tid, faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 250  618 euro och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 2 501 236 euro. Ersättning för förmedling av fonder utan inslag av försäkring är 500 000 euro per skada och maximalt 750 000 euro för per år. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada.

AIG Europe Limited, Box 3506, 103 69 Stockholm, telefon 08 506 920 00, info.sweden@aig.com

ADRESS FÖR SKADEANMÄLAN OCH ERSÄTTNINGSANSPRÅK: 

AIG Europe Limited

Att: Financial Lines Claims Department

Box 3506
103 69 Stockholm 
 

Klagomålshantering

Om du är missnöjd med hur vår tjänst utförts är det viktigt att du omgående vänder dig till din kontaktperson på Exicap och framför dina synpunkter. Om detta inte görs omgående är Exicap inte ansvarigt för skada som hade kunnat undvikas om reklamation skett omgående.

 

Om du fortfarande inte är nöjd ska du därefter vända dig till Exicaps klagomålsansvarige på Garantum , 556656-5114, Box 7364, 103 90 Stockholm. E-post: klagomal@garantum.se.   

 

Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.


Om du behöver vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt Konsumentvägledningen i den kommun där du bor. Om ditt klagomål avvisas kan du få din tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller i domstol. Notera att ARN endast godkänner skriftlig bevisning.

Anser du som kund att en av bolagets anställda försäkringsförmedlare brutit mot Insuresecs regelverk eller god försäkringsdistribution har du även möjlighet att göra en anmälan till Insuresec. Anmälan är kostnadsfri och kan göras av den som blivit drabbad av förmedlarens agerande, t ex en kund eller konsument. Mer information om vad en anmälan ska innehålla samt vilken typ av ärenden som Insuresec behandlar hittar du via Insursecs hemsida, www.insuresec.se.

bottom of page